Zwergspitze vom Xantener Dom     

 

 

                Beverly, Debby, Ronda, Ryka, Daisy, Poschy,